วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน  2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข